Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Eco-Dom sp. z o. o. z/s ul. Podbżerzki 19, 34-521 Ząb, NIP: 7361717898, KRS: 0000475952, REGON: 123050244, DALEJ: ECO DOM
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych; Z Administratorem można skontaktować się poprzez : e-mail biuro@ecodom24.pl tel +48 883 533 334
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. W przypadku zawarcia umowy o administrowanie i zarządzanie wspólnotą mieszkaniową:
 • związanych z realizacją podpisanej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z administrowaniem i zarządzaniem przez wspólnotę mieszkaniową zgodnie z zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.2018.716 t.j.),
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.:
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego administrowania i zarządzania nieruchomością wspólną przez Zarządcę – spółkę EcoDom sp. z o. o.
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania statusu Pani/Pana członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej, z uwzględnieniem czasu potrzebnego za zakończenie ewentualnych rozliczeń finansowych ze wspólnotą mieszkaniową a wynikających z obowiązku ponoszenia kosztów wspólnych powstałych w czasie gdy Pan/Pani byli członkami wspólnoty;
 1. W przypadku nawiązania kontaktu telefonicznego/ mailowego/poprzez formularz kontaktowy
 • w celu umożliwienia kontaktu e–mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami oraz innymi osobami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianej jako prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • do czasu udzielenia odpowiedzi lub upływu ewentualnych roszczeń.
 • mogą być przekazywane do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, księgowym oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa i zawartych umów;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji.:
 1. W przypadku monitoringu wizyjnego:
 • w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, jak również mienia należącego do obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych oraz Eco Dom.
 • będą przechowywane do czasu ich automatycznego nadpisania lub przez okres niezbędny do zakończenia ewentualnego postępowania, w którym nagranie z monitoringu zostało wykorzystane.
 • dane osobowe możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. i/lub art. 6 ust. 1 lit a, lit b lit c, lit d, lit f RODO.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania i administrowania obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych, a w pozostałych przypadkach tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług lub udzielenia odpowiedzi, na zasadach obowiązujących w przepisach prawa,
 3. Dane osobowe członków wspólnot mieszkaniowych są przechowywane zgodnie z polityka ochrony danych osobowych, dane osobowe pozostałych osób są przechowywane z zachowaniem zasady minimalizacji tylko do czasu zakończenia świadczenia usług lub udzielenia odpowiedzi. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 1. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 2. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania uzyskania ich kopii,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • żądania usunięcia danych,
 • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych,

 

 1. nie przysługuje Pani/Panu w przypadku gdy jest Pan/Pani członkiem wspólnoty mieszkaniowej w zakresie danych gromadzonych na potrzeby realizacji powierzonych zadań i funkcji zarządcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Eco-Dom Sp. z o.o.
Ul. Podbrzeżki 19
34-521 Ząb

KRS: 0000475952
Nip: 7361717898
Regon: 123050244